Wat vooraf ging?

Op zich zijn wij verheugd dat er eindelijk een volgende stap gezet wordt in de realisatie van de N18. De verbetering van de N18 is een traject, waar al sinds ongeveer 1960 over gesproken wordt. Echter, wij maken ons grote zorgen over een specifiek onderdeel van het traject, te weten de gekozen oplossing ter hoogte van de kruising van de nieuwe N18 met de Museum Buurtspoorweg, gelegen in onze wijk, aan de noordzijde van Haaksbergen

Waar maken wij ons zorgen over?

Rijkswaterstaat heeft voor de kruising van de N18 met de Museum Buurtspoorweg en de Geukerdijk gekozen voor het ter plaatse op hoogte aanleggen van de N18. De N18, ter plaatse 4 rijstroken, wordt hier op een hoogte van meer dan 7 meter boven maaiveld aangelegd! Dit gaat plaatsvinden in een volkomen vlak en open landschap. Door de aanleg van de N18 worden tegelijkertijd alle radialen van Haaksbergen naar Boekelo doorsneden; er blijft van alle huidige zeven radialen slecht één over, te weten de Geukerdijk, welke door het viaduct ter plaatse van de kruising met de Museum Buurtspoorweg geleid wordt. De gekozen oplossing leidt tot levensgevaarlijke situaties: al het plaatselijke verkeer, te weten wandelaars, fietsers, ruiters, automobilisten, vrachtverkeer, loonwerkers moeten zich met de trein door een veel te smalle, onoverzichtelijke tunnel “wurmen”. Hier maken ook veel schoolgaande kinderen gebruik van.

Wat hebben wij hier tot nu toe aan gedaan?

Eigenlijk al vanaf 2005, toen dit mogelijke tracé ter sprake kwam, hebben wij al gewezen op dit probleem. Ook in alle Klankbordsessies met Rijkswaterstaat in aanloop naar het Ontwerp Tracé Besluit hebben wij, en met ons vele andere groeperingen, geageerd tegen de voorgestelde oplossing van de aanleg van de N18 op hoogte ter plaatse.
Dit is ook het enige punt in het nieuwe tracé, waar de N18 op hoogte aangelegd wordt, behalve de aansluiting bij Enschede op de bestaande A35. Rijkswaterstaat blijft vasthouden aan de gekozen oplossing met als enig argument de prijs. De inschatting van Rijkswaterstaat is dat aanleg van de N18 op een hoogte van meer dan 7 meter boven maaiveld goedkoper is dan een verdiepte aanleg onder de Museum Buurtspoorweg en de Geukerdijk. Waarschijnlijk zal verdiepte aanleg duurder zijn, maar buiten prijs spreken alle argumenten vóór verdiepte aanleg. Wij denken dan aan verkeersveiligheid, milieu, geluidsoverlast, leefbaarheid, visuele vervuiling, recreatie, woon-werkverkeer en economie in het betreffende gebied. Wij richten ons nu tot de lokale, regionale, provinciale en landelijke politiek met de hoop dat we Rijkswaterstaat op andere gedachten kunnen brengen. Inmiddels heeft vandaag Provinciale Staten met algemene stemmen een amendement aangenomen op initiatief van D66 en CDA aangaande de zienswijze van de provincie over de N18. Dit amendement is als bijlage toegevoegd. Dit is een eerste stap(je) in de goede richting. Wij hopen dat er meer volgen!

Het is maart 2012 wanneer de Wijkraad Veldmaat, PVDA Haaksbergen en de Museum Buurtweg Spoor (MBS) bij elkaar komen met mensen van de provinciale staten van Overijssel met als doel een verdiept aanleg van deze brug te bewerkstellen. Reden van dit protest was dat het oorspronkelijke idee was om het spoor en de weg over de N18 te laten gaan en zo een situatie te creëren van circa 9 m hoog waar de mensen uit de omgeving tegenaan mogen kijken.

Dit was onacceptabel voor de wijkraad en mensen uit de omgeving en gingen hier tegen protesteren. (zie ook Rond Haaksbergen van 22 maart 2012). TV Oost is aanwezig om reportage hiervan te maken evenals de Kranten.

Nu in 2018 is het viaduct in een ver gevorderd stadium, de trein kan weer rijden en binnenkort kan de Geukerdijk naar Boekelo over het nieuwe aangelegde viaduct.