8.6 C
Haaksbergen
donderdag, februari 22, 2024

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/hillebrand/domains/develdmaat.nl/private_html/wp-content/plugins/js_composer/include/autoload/vc-shortcode-autoloader.php on line 64

Rol van de wijkraad

Wat is een wijkraad eigenlijk?

In Haaksbergen zijn zes wijkraden en drie belangenverenigingen actief. Deze worden gevormd door bewoners van de betreffende wijken, dorpen of buurtschappen. Deze leden zetten zich vrijwillig in voor de leefbaarheid van de wijk. Wijkraadsleden worden niet democratisch gekozen, leden worden op basis van hun interesse gevraagd of ze bieden zichzelf aan in het belang van de wijk. Een wijkraad heeft het recht om gevraagd en ongevraagd betrokken te worden bij het beleid van de gemeente dat gevolgen heeft voor de leefbaarheid van de wijk. Gemeente Haaksbergen is dan ook bij vele van onze vergaderingen aanwezig. Een wijkraad kan lange termijnplannen ontwikkelen of wensen indienen die aanpassing van bestaand beleid vergen. Het college bepaalt uiteindelijk welke zaken meegenomen worden. Betrokkenheid van een wijkraad bij beleidsvorming en -uitvoering vervangt niet de reguliere inspraak.

Wat doet Wijkraad De Veldmaat?

Wijkraad De Veldmaat zet zich in bij diverse projecten. Hierbij kun je denken aan de Nationale Buitenspeeldag, Belevingspad Grintenbos, onderhouden van het wandelpad aan de Geukerdijk, ontwikkelingen vernieuwing Enschedesestraat enz… In de algemene vergadering worden alle lopende projecten en potentiële nieuwe projecten besproken.

Wie zijn lid van wijkraad De Veldmaat?

 • Merel Naafs – Voorzitter
 • Raymond Terhurne – Penningmeester
 • Jan van Binsbergen – Buitendienst
 • Gerard Vaanhold – Buitendienst
 • Sjoerd Scheggetman – Buitendienst
 • Alice Timmerman
 • Marinus Kroezen

Lijkt het je leuk om aan te sluiten bij Wijkraad De Veldmaat, dan nodigen we je graag uit bij een van onze vergaderingen. Stuur een mailtje met je ideeën naar info@wijkraaddeveldmaat.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Welk gebied beslaat De Veldmaat

Welk gebied beslaat De Veldmaat?

De Veldmaat ligt ten noordoosten van het centrum van Haaksbergen, begrensd door de Hengelosestraat (met uitzondering van bedrijventerreinen Stepelo en De Greune), de Wiedenbroeksingel, de Buurserstraat en in het buitengebied door de Knoefweg, Bommelaspad en een klein stukje Stendermolenweg. Vanaf daar loopt de wijkgrens door het buitengebied terug naar de Hengelosestraat. Zie de afbeelding uit de folder Dorpsplanplus. Het aantal inwoners is ongeveer 4150 en het aantal woningen is ongeveer 1650.

Gebied wijk de Veldmaat

Wat is er bewerkstelligd in de afgelopen jaren?

De afgelopen jaren hebben veelal in het teken gestaan van het realiseren van de Dorpsagenda met uitvoeringsplan van Dorpsplanplus. Dorpsplanplus is een initiatief van de provincie Overijssel ter versterking van de kleine kernen in Overijssel. In 2009 heeft de wijkraad in overleg met de gemeente Haaksbergen bij de provincie Overijssel aangedrongen als kleine kern in aanmerking te komen voor ondersteuning door middel van Dorpsplanplus. Doel van Dorpsplanplus is te komen tot een dorpsagenda met uitvoeringsplan voor De Veldmaat. In maart 2010 is gestart met Dorpsplanplus. Met een groot aantal enthousiaste bewoners is de wijkraad aan de slag gegaan om een dorpsagenda met uitvoeringsplan op stellen. Kern van de plannen was de vraagstelling: wat is er nodig en wat ontbreekt om in De Veldmaat op een prettige en goede manier te kunnen wonen, werken recreëren en oud te worden. Dit heeft in juni 2011 geresulteerd in een convenant met de gemeente Haaksbergen en wijkraad De Veldmaat over de uitvoering van het dorpsplan.

De volgende punten vormden de dorpsagenda:

 1. Versterken van het dorpshart: herinrichting van het centrum van de Veldmaat.
 2. Sociale functies toevoegen aan het kerkbijgebouw.
 3. Speelplekken in de wijk realiseren.
 4. Veilig verkeer.
 5. Verbinding met buitengebied: wandel- en fietspaden voor jong en oud.
 6. Een leefbaar buitengebied, inpassing van de N18 en de Noordsingel.
 7. Uitvoering van landschapsprojecten.

Hieronder een uitwerking van de realisatie van bovenstaande.

1.  Versterken dorpshart met behulp van Het Oversticht en een werkgroep is destijds begonnen met het maken van een herinrichtingsplan van het centrum. Dit was nogal complex door de grote verscheidenheid van eigenaren grenzend aan de openbare ruimte en de verschillende belangen en inzichten. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een plan van Het Oversticht, waar de meningen sterk over verschilden. Dit heeft geresulteerd in het teruggeven van de opdracht aan de wijkraad door de werkgroep. Uiteindelijk is onder leiding van Henk Westendorp een nieuwe poging gestart met een nieuwe werkgroep om te komen tot een centrumplan dat kon rekenen op goedkeuring van de betrokkenen. Dit is tot eren goed eind gebracht en uiteindelijk is half 2018 dit plan aan de gemeente overlegd. Voor de uitvoering van het centrumplan heeft de gemeente het bureau Anacon uit Borculo opgedragen het centrumplan bestekklaar te maken. Op dit moment, maart 2019, vinden hierover gesprekken plaats tussen de werkgroep, de gemeente en Anacon. De opzet is binnenkort te komen tot een bestekklaar plan.

2.Sociale functies toevoegen aan het kerkbijgebouw. In eerste instantie is geïnventariseerd welke functies op dit moment al ingevuld werden in de pastorie. Na deze inventarisatie is gebleken dat de pastorie al voor zeer veel verschillende groepen gebruikt wordt. Initiatieven op gebied van kinderopvang, dagbesteding en koken zijn best lastig te realiseren in de pastorie door de huidige indeling en voor een deel gedateerde inrichting van het gebouw. Aanpassing hiervan is complex door de structuur van beheer, te weten locatieraad, vervolgens parochiebestuur en uiteindelijk het bisdom. Momenteel is door terugloop van het kerkbezoek ook onzekerheid over de toekomst van de kerk en de pastorie op langere termijn. Dit maakt de opdracht moeilijk. Tegelijkertijd zijn er elders in de wijk, te weten in de kantine van de Bon Boys, ook prima initiatieven ontwikkeld voor kinderopvang en ouderencontact met de mogelijkheid tot het bereiden van een maaltijd. We streven natuurlijk niet naar concurrentie indien de vraag elders prima ingevuld wordt. Wel heeft de werkgroep in dit kader onder leiding van Lisan Scharenborg Noaberhulp in de Veldmaat in 2015 opgestart. Noaberhulp is bedoeld voor Veldmaters met een incidentele hulpvraag, die geholpen kunnen worden door vrijwilligers die zich daar voor beschikbaar stellen. Hiervoor zijn vrijwilligers geworven en is een telefoondienst in het leven geroepen zodat mensen met een hulpvraag dit kunnen melden. Via lokale media, facebook, Sternet en via een huis aan huis flyer zijn alle Veldmaters hierover ingelicht. Deze Noaberhulp hebben we tot begin 2018 in stand gehouden. Echter, de vraag naar hulp was dusdanig gering dat de vrijwilligers vrijwel niet in actie moeten komen. Ook de opstart van Automaatje, een initiatief van de Noaberpoort van de gemeente Haaksbergen om te komen tot hulp bij incidenteel vervoer naar bijvoorbeeld ziekenhuis of iets dergelijks, heeft nog extra geleid tot daling van de hulpvraag. Op zich verwachten wij dat in de toekomst de vraag naar een dergelijke vorm van hulp zal toenemen door verdere vergrijzing van de bevolking. De werkgroep is dan ook niet opgeheven, maar leidt een “slapend bestaan”.

3.Speelplekken in de wijk. Samen met de bewoners van de Fazantstraat, de Weertseriet en de Lijsterstraat en de Bonifatiusschool is met de werkgroep een plan gemaakt tot inrichting van de speelplekken in de openbare ruimte. Met veel enthousiasme zijn door alle betrokkenen twee gebieden ingericht, te weten een jeu de boule baan met rvs banken, gemaakt door een buurtbewoner en de driehoek Weertseriet en de Lijsterstraat is ook ingericht met deze rvs banken en verder aangekleed. Afgesproken is dat het onderhoud wordt uitgevoerd door bewoners.

4.Veilig verkeer. Een steeds terugkerend onderwerp in overleg met de gemeente en ook een belangrijk onderwerp tijdens de wijkschouw, die we samen met de verantwoordelijke wethouders en wijkbeheerders hebben uitgevoerd. Het voornaamste onderwerp waar wij ons op gericht hebben, is goede begaanbaarheid van de trottoirs op de hoofdroutes in de wijk van en naar het winkelcentrum. Zeker gezien de vergrijzing in de wijk is de bereikbaarheid van de winkels van groot belang. Daarnaast hebben we ook gezorgd voor de aanleg van het voetpad langs de Geukerdijk in de richting van scouting De Klomp.Zeker ook door de aanleg van de nieuwe N18 is de Geukerdijk een belangrijke toegangsweg geworden van en naar onze wijk, waardoor ook de verkeersintensiteit op deze weg is toegenomen. Ook het parkeren op de Geukerdijk ter hoogte van de fietscross DVO is risicovol. In overleg met de gemeente en DVO komt er nu verbetering door de aanleg van parkeerplaatsen op het terrein van DVO.

5.Verbinding met het buitengebied. Door aanleg van de Noordsingel en de nieuwe N18, is het buitengebied aan de noordkant van de Veldmaat diverse keren doorsneden. Dit heeft tot gevolg dat veel doorgangen in dit gebied van noord naar zuid niet meer bestaan. De wijkraad heeft zich in dit verband bezig gehouden met het verkrijgen van een volwaardige overgang, ook geschikt voor fietsers over de Noordsingel ter hoogte van de kruising met de Oude Boekeloseweg en de Geukerdijk. Tevens heeft de wijkraad zich ingezet voor een goede en veilige overgang van de N18 ter hoogte van de kruising met de Geukerdijk en de Museum Buurtspoorweg. Dit in samenhang met de onderdoorgang van de N18 ter plaatse. Zie hiervoor ook punt 6, inpassing van de N18. De wijkraad heeft ommetje de Veldmaat, een wandelpad van ruim 8 kilometer door voornamelijk het buitengebied van de Veldmaat uitgezet. Zie hiervoor: Ommetje VeldmaatVerder heeft de wijkraad veel invloed gehad op de aanleg van de retentievijver ter hoogte van de Veldzichtweg. Dit is een leuke wandel- en speelplek geworden met eilandjes, stapstenen een oeverzwaluwwand en een handbediend pontje. Achter deze retentievijver heeft de wijkraad samen met bewoners Steenbroak’s Es ontwikkeld, een bult grond is omgetoverd tot een speelplek voor kinderen, een honden uitlaatplaats en een fietscrossbaantje.

6.Een leefbaar buitengebied, inpassing van de N18 is door de wijkraad veel tijd besteed. En met succes. In de beginplannen van Rijkswaterstaat voor aanleg van de N18 is een viaduct gepland, waarover de ter plaatse vierbaans N18 de spoorweg van de MBS en een nauwe doorgang van de Geukerdijk kruist. Een zandlichaam ter hoogte van minimaal 7,5m hoogte. In het verder vlakke landschap. De wijkraad heeft hard gevochten om in plaats van een viaduct een onderdoorgang van de N18 te bewerkstelligen. Met behulp van de MBS, PvdA, D66, zowel op plaatselijk als ook landelijk en regionaal niveau, de toenmalige wethouder M. Diepenmaat en beleidsmedewerker P. Hoomoedt zijn we er in geslaagd de onderdoorgang te realiseren.

7.Uitvoering van landschapsprojecten. In dit kader kunnen we melden dat Henk Westendorp op een terrein, gelegen aan de Smitterijweg, een gebied ingericht heeft met kikkerpoelen, een oeverzwaluwwand en ingezaaide bloemenmengsels. Dit terrein is toegankelijk voor belangstellenden en maakt deel uit van het ommetje de Veldmaat.

Op dit moment, 2019, is de wijkraad bezig met de aanleg van het belevingspad door het Grintenbosch. Dit is een pad van ongeveer 1000m lengte wat aangelegd wordt in het Grintenbosch. Dit perceel is geschonken door de stichting Leppink-Postuma aan Natuurmonumenten. Dit bos wordt ook gebruikt voor natuureducatie door vrijwilligers aan de schoolgaande jeugd van Haaksbergen. Het belevingspad is bedoeld voor rolstoelgebruikers, als natuurpad enig in zijn soort in Twente. De officiële opening vindt plaats op 11 april.Dit belevingspad is fase 1 van een rondje voor rolstoelgebruikers vanaf het Wiedenhof naar het Grintenbosch, via de Veldmaterstraat en de Veldzichtweg (fase2) naar de retentievijver en Steenbroak’s Es en weer terug.